ನಾಯಿ ಹೆಗಲಿಗೆ, ಮಗು ಬೀದಿಗೆ… (via CAUTIOUSMIND)

ಥೂ.. ಈ ಥರಾ ಮನುಷ್ಯರೂ ಇರ್ತಾರಾ.. ಇವರಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯರೆಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಬೇಕು…

ನಾಯಿ ಹೆಗಲಿಗೆ, ಮಗು ಬೀದಿಗೆ... ಇಂದಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ (ಕೆಪಿಎನ್) ನ ಪೋಟೋ… … Read More

via CAUTIOUSMIND